رتبه اول: دو خانه برای دو دوست، گنبد کاووس، فیروز فیروز
رتبه دوم:
مجتمع فرهنگی- ورزشی رفسنجان، مهندسان مشاور نقش جهان پارس، سیدهادی میرمیران
رتبه سوم:
کارخانه نیپکو، شهر صنعتی اشتهارد، آرش مظفری، مهرداد گل محمدی
رتبه چهارم:
گالری مبلمان و آثار هنری، تهران، رضا دانشمیر
رتبه پنجم:
ساختمان اداری، تهران، خیابان خالد اسلامبولی، شامیل محمدزاده