گزارش داوري

• بيست‌وسومين ‌دوره‌ جايزه‌ معمار

مباحث داوری

(داوران: هان تومرتکین، نسرین سراجی، فرامرز شریفی، حسین شیخ‌زین‌الدین، شامیل محمدزاده)

 

 برندگان

• گروه مسكوني تك‌واحدي

رتبه اول: خونه خاکي، اصفهان

رتبه دوم: خانه شماره 10 جلفا، اصفهان

رتبه سوم:خانه حنا، تهران

 

• گروه مسكوني آپارتماني

رتبه اول: ساختمان مسکوني صحرا، کرمان

رتبه دوم: ساختمان مسکوني سايه،تهران

رتبه سوم مشترک: ساختمان مسکوني پرسيکا، تهران

رتبه سوم مشترک: ساختمان چندخانواري سمن، لواسان

 

• گروه بازسازي

رتبه اول: دوباره خانه، اصفهان

رتبه دوم: ويلانيا، تهران

رتبهسوم: مرکز چندمنظوره خارک، تهران

 

• گروه عمومي

رتبهاول: خانه (موقت) کارگري، شيراز

رتبه دوم: صحنهاي براي رويدادهاي شهر، لرستان

رتبه سوم: ميدانگاه متروي جهاد، تهران

 

 

   نامزدها

• گروه مسكوني تک‌واحدي

• گروه مسكوني آپارتماني

• گروه بازسازي

• گروه عمومي

 

نيمه‌نهايي

• گروه مسكوني تک‌واحدي

• گروه مسكوني آپارتماني

• گروه بازسازي

• گروه عمومي

 

• تصوير روي جلد: خونه خاکي، اصفهان، پدرام ايزدي بروجني (استوديو معماري ايزدي)

عکس: علي گرجيان