برندگان گروه عمومي

رتبه اول: خانه (موقت) کارگری ، شیراز، استودیو معماری شید، فرشید روزی طلب ، محمد حسن تاجیک

رتبه دوم: صحنه‌ای برای رویدادِ شهر،‌ لرستان، رضا فراشی، مازیار قاسمی‌نیا

رتبه سوم: میدانگاه متروی جهاد، تهران، استودیو معماری کا، محمد خاوریان