رتبه اول مشترک: آزمايشگاه کيا، دفتر داوود بروجني، داوود بروجني، صبا عماری، حامد کلاته

رتبه اول مشترک: فودهال ديدار، شرکت مهندسان مشاور دلتا، محمدرضا حيدري، احمدرضا حيدري

رتبه دوم مشترک: پونهزار (مزرعهاستوديو معماري »شيد« ، فرشيد روزيطلب، محمد حسن تاجيک

رتبه دوم مشترک: ساختمان اداري سامان ماهواره، گروه معماري هوبا طرح‏، هومن بالازاده، شاخه تجربي معماري کلانشهر، آرش مظفري