گزارش داوري
• جایزه معمار 
 
برندگان
• گروه مسكوني تك‌واحدي 
• گروه مسكوني آپارتماني 
• گروه بازسازي 
• گروه عمومي 
 
تقديرشدگان
• گروه مسكوني تک‌واحدی 
• گروه مسكوني آپارتمانی 
• گروه بازسازی 
• گروه عمومي
 
نامزدها
• گروه مسكوني تک‌واحدی 
• گروه مسكوني آپارتماني 
• گروه بازسازي
• گروه عمومي
 
نيمه‌نهايي
• گروه مسكوني تك‌واحدي 
• گروه مسكوني آپارتماني 
• گروه بازسازي
• گروه عمومي
 
•کتاب و نشریات
کتاب‌های منتشر شده مؤسسه معمارنشر119